Banner Top
You are here:עמוד הבית/חדשות/משפטים לחיים - גזור ושמור

משפטים לחיים - גזור ושמור

 

 ....המובן מאליו הוא האויב הגדול של הפליאה, ההתחדשות והאושר

 

"השירה יומן שנכתב בידי בעל חיים ימי, שחי על היבשה והיה רוצה לעוף" (קארל סנדברג)